Søk
Close this search box.

Vedtekter

Bli medlem

Samarbeidspartnere

Vedtekter for Foreningen for kroniske smertepasienter

Revidert på Landsmøtet 2019

§ 1 NAVN
Foreningens navn er Foreningen for Kroniske Smertepasienter (FKS). Stiftet 7.mai
1987.

§ 2 FORMÅL:
FKS er en landsomfattende ideell og livssyns- og partipolitisk nøytral forening, med
det formål å bedre de generelle livsvilkår for mennesker med kroniske smerter.

MÅLSETTING:
2.1 Å arbeide for at kroniske smerter blir allment akseptert og prioritert som ett
omfattende og alvorlig helse problem.
2.2 Å stimulere medlemmer til aktivitet og egeninnsats slik at de i større grad kan mestre
sin egen livssituasjon.
2.3 Å arbeide for at mennesker med kroniske smerter får tilstrekkelig helsehjelp.
2.4 Å drive informasjonsarbeid overfor foreningens medlemmer, helsevesen, myndigheter
og samfunnet for øvrig.

§ 3 ORGANISASJON:
3.1 Foreningen er en selvstendig landsomfattende organisasjon.
3.2 Landsmøte er foreningens øverste organ.
3.3 I landsmøteperioden er Sentralstyret, som er valgt av landsmøte, foreningens øverste
organ.
3.4 Sentralstyret er ansvarlig overfor landsmøte. Alle medlemmer som er fylt 15 femten
år og har betalt kontingent, har lik møte- talt- forslags- og stemmerett, og rett til å la
seg velge til delegat.
3.5 I årsmøteperioden er lokalstyret, valgt av lokalforeningens årsmøte, lokalavdelingenes
øverste organ.
3.6 Lokalstyret er ansvarlig overfor lokalforeningens Årsmøte.
3.7 Det kan innen foreningen dannes fylkesvis eller lokale lag. Disse avdelingene
skal arbeide innen de formål som nevnt under §2.
3.8 Opprettelse og eventuelt opphør av fylkes- og lokallag som nevnt foran, samt
deres vedtekter, skal godkjennes av Sentralstyret.

§ 4 MEDLEMSKAP:
4.1 Foreningen er åpen for medlemmer fra hele landet, og medlemskapet er personlig.
4.2 Firma, foreninger og institusjoner kan være Sponsormedlemmer, og få tilsendt
foreningens medlemsblad.
4.3 Sentralstyret kan med 2/3 flertall ekskludere medlemmer som har opptrådt grovt
illojalt overfor foreningen eller dens formål som nevnt under § 2. Vedtaket skal være
skriftlig begrunnet og skal meddeles det angjeldende medlem. Medlemmet skal ha
mulighet til å belyse saken fra sin side, Jf


4.4 MEDLEMSKONTIGENT:
4.4.1 Landsmøtet fastsetter medlemskontingentens størrelse og en prosentvis
fordelingsnøkkel mellom foreningen sentralt, fylkesforeningene/lokalforeningene og
eventuelt medlemsbladet.
4.4.2 Medlemmer som er innmeldt etter 1. juli, betaler halv kontingent innmeldingsåret.
4.4.3 Familiemedlemmer og Støttemedlemmer betaler ca. halv kontingent og har samme
rettigheter som Hovedmedlem, med unntak av ulike støttetiltak vedrørende
Behandlingsreiser som er forbeholdt hovedmedlemmer.
4.4.4 Medlemsregisteret er sentralt, og driftes av sentralstyret. Innkreving av årskontingent
og fordeling av medlemmer skjer fra Sentralstyret.
4.4.5 Medlemslistene må inneholde: Navn, adresse, fødselsår, medlemstype, e-post og
størrelse på kontingent.
4.4.6 Sentralleddet skal oppbevare kvittering på innbetalt kontingent.
4.4.7 Lokalavdelingenes kontingentandel overføres 1/3, 1/5, 1/7 og 1/11
4.4.8 Inn og utmeldinger registreres fortløpende.
4.4.9 Ansvaret for medlemmene vil fortsatt ligge hos lokalavdelingene.
Definisjoner:
Familiemedlem har samme adresse som Hovedmedlem.
Støttemedlem har annen adresse enn Hovedmedlem.

§ 5 LANDSMØTET:
5.1 Landsmøtet er foreningens øverste organ. Landsmøtet samles, hvert 2. år innen
utgangen av mai og det sted Sentralstyret har bestemt.
5.2 Ordinært Landsmøte innkalles skriftlig av Sentralstyret, med minst 12 ukers varsel.
Skriftlige forslag til saker som ønskes behandlet på Landsmøtet, må være poststemplet
eller sendt elektronisk senest 8 uker før Landsmøtet holdes. Dagsorden og nødvendige
saksdokumenter skal være tilsendt delegatene senest 4 uker før Landsmøtet avholdes.
5.3 Ekstraordinært Landsmøte avholdes når Sentralstyret med 2/3 flertall, eller ¼ av
medlemmene krever det. Det innkalles etter samme regler som i § 5.2.
5.4 Delegasjon – Landsmøte:
5.4.1 Medlemmer som har fylt 15 femten år og har betalt kontingent for inneværende år har
møte-, tale-, og forslagsrett.
5.4.2 Delegater til Landsmøte blir valgt på Årsmøte i lokalavdelingene.
Lokalforeningene har delegasjon etter størrelse, basert på telling 31.12.
1 – 15 medlemmer gir 1 delegat.
16 – 30 medlemmer gir 2 delegat.
31 – 100 medlemmer gir 3 delegater + 1 delegat for hvert 100. medlem.
5.4.3 Lokalavdelingenes årsmøte bør også velge varadelegater.
5.4.4 Delegatene har tale-, forslags- og stemmerett på Landsmøtet.
5.4.5 Sentralstyrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt ved behandling av
årsmelding, regnskap, valg og annet som angår disposisjoner gjort av sentralstyret i
siste styreperiode. Sentralstyrets medlemmer kan ikke stille som valgte delegater
5.4.6 Lokalforeningene sender liste over delegater og vara.
Lokalforeningenes styre signerer og sender listene som påmelding, til Sentralstyret.
5.4.7 Registrering av deltakere på Landsmøtet:
Alle medlemmer med talerett, gis hvitt registreringskort.
Delegater med stemmerett gis i tillegg grønt stemmekort. Jf. § 5.4.4
5.5 Landsmøtet behandler følgende saker:

5.5.1 Godkjenning av innkalling.
5.5.2 Godkjenning av dagsorden.
5.5.3 Valg av ordstyrer og bisitter. (Skal ikke være medlemmer av Sentralstyret).
5.5.4 Valg av to referenter. (Skal ikke være medlemmer av Sentralstyret).
5.5.5 Valg av tellekorps – to personer. (Skal ikke være medlemmer av Sentralstyret).
5.5.6 Valg av redaksjonskomité – tre personer. (Skal ikke være medlemmer av
Sentralstyret).
5.5.7 Valg av to personer til å underskrive Landsmøteprotokollen. (Skal ikke være
medlemmer av Sentralstyret).
5.5.8 Styrets beretning for de 2 forutgående år.
5.5.9 Avsluttet revidert regnskap for de 2 forutgående år.
5.5.10 Handlingsplan.
5.5.11 Vedta budsjett som retningslinjer for de neste 2 års virksomhet.
5.5.12 Fastsette medlemskontingenten m.v, Jf. § 4.6.1.
5.5.13 Behandle innkomne forslag.
5.5.14 Valg av Sentralstyre- og varamedlemmer. Jf. § 6.
5.5.15 Valg av valgkomité med 2 års funksjonstid. Jf. § 11.
5.5.16 Når ikke annet er sagt, kreves simpelt flertall ved avstemning. Jf. § 9.2.
5.5.17 Landsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som ikke er ført opp på dagsorden.

§ 6 SENTRALSTYRET:
6.1 Styret består av leder og 6 styremedlemmer.
Til disse velges 4 varamedlemmer. Disse nummereres fra 1 – 4.
Leder velges for 2 år. Styremedlemmene velges for 2 år. Varamedlemmer velges for 2
år.
6.2 Sentralstyret skal være representert av smertepasienter, og disse bør utgjøre flertallet.
6.3 Sentralstyrets oppgaver:
6.3.1 Iverksette Landsmøtet beslutninger.
6.3.2 Ta opp saker som naturlig følger av § 2.
6.3.3 Føre regnskap og utarbeide Sentralstyrets budsjett. Jf. § 5.5.12
6.3.4 Velge registrert revisor eller statsautorisert revisor.
6.3.5 Nedsette de råd og utvalg Sentralstyret finner nødvendig for å løse de oppgaver som
melder seg som følge av foreningens formål. Det må gjøres bruk av de ressurser som
finnes i lokallagene, både menneskelig og økonomisk uten merkostnad for
lokalavdelingene for å løse disse.
6.3.6 Kan innenfor de vedtatte budsjettrammer, ansette eller knytte til foreningen det
personell som anses som nødvendig. Det må budsjetteres med midler som gjør det
mulig å gjennomføre ønskede oppgaver.
6.3.7 Konstituere Sentralstyret ved valg av nestleder, sekretær og kasserer. Jf. §11.2
6.3.8 Kan opprette et arbeidsutvalg som forbereder sakene til Sentralstyret.
Leder og/eller nestleder skal delta i utvalget.
6.3.9 Plikter å sende protokoll fra hvert Sentralstyremøte til lokalavdelingene, senest 1
måned etter underskrevet protokoll.
6.3.10 Vedta Landsmøtets dagsorden og innhold.
6.3.11 Tildele hedersbevisninger i h.h.t. vedtatte statutter.
6.3.12 Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer eller varamedlemmer
og leder eller nestleder er tilstede.
6.3.13 Vedtak fattes, dersom ikke annet er bestemt ved alminnelig flertall. Jf. § 5.5.16.
6.3.14 Sentralstyret innstiller til valgkomit

§ 7 ØKONOMI:
7.1 Sentralstyret og lokalavdelingene fører egne regnskap, og er selv ansvarlig for sine
økonomiske forpliktelser.
7.2 Lokalavdelingene står fritt til å søke lokale legater og offentlige instanser i
hjemkommunen.
7.3 Sentralstyret søker tilskudd hos sentrale myndigheter, offentlige instanser og andre
landsomfattende, sentrale legater.

§ 8 LOJALITET – TAUSHETSPLIKT:
8.1 Enhver som har tillitsverv i foreningen plikter å omgås opplysninger som
vedkommende har kjennskap til, med lojal diskresjon.
8.2 Tillitsvalgte, likepersoner og/eller andre som blir tilknyttet FKS skal signere skjema
for taushetsplikt.

§ 9 ENDRINGER AV VEDTEKTER:
9.1 Forslag til vedtektsendringer fremmes etter de frister som nevnt i § 5.2.
9.2 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på Landsmøte.
9.3 Tolkning av vedtektene og tvister om hvordan disse skal forstås, blir avgjort av
Sentralstyret. Eventuell anke avgjøres på Landsmøtet.

§ 10 SAMARBEIDSBESTEMMELSER:
10.1 Lokalavdelingene står fritt til å igangsette lotteri til eget formål. Lokalavdelingene
plikter også å delta aktivt i landsomfattende lotterier.
10.2 Ved større lokale arrangement, seminar, kurs og lignende, skal de andre
lokalavdelingene og Sentralstyret orienteres med sikte på mulighet for deltagelse.

§ 11 VALGKOMITEENS OPPGAVER:
11.1 Valgkomiteens medlemmer skal ikke inneha sentralstyreverv i den aktuelle perioden.
Valgkomiteens medlemmer skal ikke være familiemedlemmer, dvs. Ektefelle, samboer
eller barn i samme familie.
11.2 Sikre kandidater til nestleder, sekretær og kasserer i Sentralstyret. Jf. § 6.3.7
11.3 Innstille til Landsmøtet: Forslag på leder, styremedlemmer og varamedlemmer til
Sentralstyret.
11.4 Kandidater til Sentralstyret bør ikke være familiemedlemmer, dvs. Ektefelle, samboer
eller barn i samme familie.

§ 12 OPPLØSNING:
12.1 Beslutning om oppløsning kan bare foretas med 2/3 flertall av Landsmøtet.
12.2 Ved oppløsning av foreningen skal foreningens midler tilfalle et formål i tråd med § 2.
12.3 Foreningens medlemskartotek og korrespondansearkiv skal ved oppløsning av
foreningen oppbevares på en forsvarlig måte i 3 år, og deretter makuleres av et utvalg
opprettet av Landsmøtet.
12.4 Innsyn som strider mot lojalitetsregelen og taushetsplikten, kan av utvalget kun gis
etter kjennelse av rettslig instans. Jf. § 12.3