Søk
Close this search box.

Går du glipp av dine rettigheter som smertepasient?

Som kronisk smertepasient kan du ha krav på en rekke ytelser. Denne artikkelen gir en kortfattet redegjørelse for noen av de viktigste av disse rettighetene.

Ytelser til livsopphold

De fleste vet at det kan søkes om arbeidsavklaringspenger ved arbeidsuførhet og uføretrygd ved varig uførhet. Dersom du var under 26 år da du ble ufør ogsykdommen eller skaden er alvorlig kan du ha krav på status som ung ufør. Du vil da ha krav på noe høyere utbetaling.

Yrkesskadeerstatning fra NAV

Hvis du er påført skade i forbindelse med en arbeidsulykke eller en sykdom påført i arbeid, kan du ha krav på særytelser fra NAV. Du kan ha krav på menerstatning fra NAV dersom skaden medfører mer enn 15 % varig medisinsk invaliditet. Videre har du krav på full dekning av utgifter til behandling hos lege, tannlege, psykolog, fysioterapeut, kiropraktor mv. Du har blant annet også krav om uføretrygd helt ned til 30 % uførhetsgrad.

Krav om erstatning

Du kan ha krav på erstatning dersom det finnes en ansvarlig skadevolder å rette kravet mot. Ansvarlig skadevolder kan blant annet være yrkesskade -eller trafikkansvarsselskap, Norsk pasientskadeerstatning eller Kontoret for voldsoffererstatning.

Du kan lese mer om vilkårene for erstatning i vår artikkel i medlemsbladet. Husk at det er viktig å fremsette krav så tidlig som mulig fordi det i utgangspunktet løper en 3-års foreldelsesfrist. Det løper i tillegg en 20-årsfrist, som det er oppstilt enkelte unntak fra. I noen tilfeller oppstiller forsikringsselskapene og NAV en ettårsfrist for melding av et skadetilfelle.

Utbetaling av forsikringsytelser

Ved sykdom og skade kan du ha krav på utbetaling av forsikringsytelser. Du kan være dekket av ulykkes- og/eller uførhetsforsikringer du har tegnet selv eller via din eller din ektefelles/samboers arbeidsgiver, medlemskap i foreninger, COOP, bank, kredittkort mv.

Husk å melde krav så tidlig som mulig! For enkelte forsikringer gjelder en ettårs meldefrist i tillegg til en 3-års foreldelsesfrist.

Stønad til dekning av ekstrautgifter

NAV yter grunnstønad blant annet ved ekstrautgifter til transport, slitasje på sengetøy, bruk av proteser mv. NAV kan videre yte hjelpestønad ved medisinsk behov for tilsyn og pleie. Barn under 18 år med særlig stort hjelpebehov kan ha krav på forhøyet hjelpestønad med inntil kr 87 480 per år.

Pasientreiser dekker utgifter til reiser til konsultasjon hos lege mv. dersom avstanden mellom hjem og behandlingssted er mer enn 10 kilometer hver vei. Videre må reisen koste mer enn billett til minstetakst på rutegående transport. Reisen dekkes med en standardisert sats per kilometer. Søknad om dekning av utgifter kan sendes digitalt via helsenorge.no.

Du må vanligvis selv betale egenandeler til konsultasjoner hos lege, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog mv. Unntak gjelder som nevnt ovenfor ved yrkesskader. Hvis utgiftene dine overstiger grensen for frikort, skal du ikke betale egenandel resten av kalenderåret.

Trenger du hjelp?

Indem Advokatfirma bistår skadelidte over hele landet med krav om erstatning, trygdeytelser og forsikringsspørsmål. Ta kontakt med oss for en uforpliktende og kostnadsfri samtale om din sak.

Advokat Gitta Barth, gb@indem.no, mobil 930 98 881

Advokat Hege Narmo, hn@indem.no, mobil 904 45 283

Del
Facebook
Twitter

Foreningen for kroniske smertepasienter

FKS jobber for å forbedre livskvaliteten til kroniske smertepasienter

Bli medlem

Følg oss